Andelseiermøtet samtykket til vedtektsendringene

23. oktober 2017

20. oktober 2017 ble det avholdt andelseiermøte for å behandle vedtektsendringer i Holberg Likviditet 20. Andelseiermøtet samtykket til samtlige foreslåtte endringer.


Vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet, og offentliggjøres, før endringene kan gjennomføres. Søknad om godkjennelse av vedtektsendringer i ovennevnte fond blir nå sendt til Finanstilsynet. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet kan foreligge rundt årsskiftet. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene og vedtektsendringene er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, www.holbergfondene.no, så snart som mulig etter at Holberg Fondsforvaltning AS har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet.

Vedtektsendringene innebærer bl.a. at fondets investeringsmandat endres og at fondets navn endres til Holberg Obligasjon Norden. Forvaltningshonoraret økes og det innføres andelsklasser i fondet. Nærmere informasjon om vedtektsendringene finnes her