Gjennomføring av vedtektsendringer i Holberg Global og Holberg Rurik

5. februar 2018

I andelseiermøter av 8. desember 2017 samtykket fondenes andelseiere til vedtektsendringer knyttet til endring av forvaltningshonorar og innføring av tegningskostnad i visse situasjoner. Vedtektsendringene er nå godkjent av Finanstilsynet, og vil bli gjennomført i fondene med virkning fra og med 14. februar 2018.


Vedtektsendringene består av:

1)      Endring av  forvaltningshonorar for Holberg Global A og Holberg Rurik A

Variabelt forvaltningshonorar faller bort og erstattes av et høyere fast forvaltningshonorar på hhv. 1,5 % og 2,0 %.

2)      Sletting av andelsklasse B og navneendring for andelsklasse C, D og E, herigjennom overføring til kvalifiserende andelsklasse

Som følge av vedtektsendring under pkt 1), blir forvaltningshonoraret i andelsklasse A lavere enn forvaltningshonoraret i andelsklasse B og andelseierne i andelsklasse B blir flyttet til andelsklasse A. Andelsklasse C, D og E bytter navn til hhv. andelsklasse B, C og D. Den dagen vedtektsendringene trer i kraft, vil andelseiere som oppfyller kravene til minstetegning i en andelsklasse med lavere forvaltningshonorar bli flyttet til aktuell klasse. Overføring fra én andelsklasse til en annen er ikke å anse som skattemessig realisasjon og medfører ingen andre endringer for andelseier utover lavere forvaltningskostnader.

3)    Innføring av mulighet for økt tegningskostnad for å beskytte andelseierne i Holberg Global og Holberg Rurik

Styret i forvaltningsselskapet kan fastsette at tegningskostnadene skal øke med inntil 10 prosent av tegningsbeløpet. Økt tegningskostnad vil kunne begrense forvaltningskapitalen om det enkelte fond skulle bli større enn det som anses optimalt i forhold til fondets investeringsunivers og investeringsfilosofi. Eventuell økt tegningskostnad vil i sin helhet tilfalle fondet og dets andelseiere. En eventuell innføring av økt tegningskostnad i fremtiden skal godkjennes av styret i Holberg Fondsforvaltning og vil varsles andelseierne i forkant.

Nærmere informasjon om vedtektsendringene finnes her

 http://holbergfondene.no/home/andelseiermotet-samtykket-til-vedtektsendringene-2/

Andelseiere har rett til gebyrfri innløsning inntil 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft. Frist for gebyrfri innløsning er tirsdag 13. februar kl. 12:00 for andelseiere i Holberg Global og mandag 12. februar kl. 15:00 for andelseiere i Holberg Rurik.