Holberg Kreditt runder 5 år

15. desember 2016

I dag er det fem år siden vi lanserte Holberg Kreditt. Med en årlig avkastning på 5,2% siden oppstart har Holberg Kreditt levert solid utvikling i et krevende marked.


Ambisjonsnivået var å etablere et konservativt fond innen den delen av rentemarkedet som kalles høyrente eller high yield. Fondet ble derfor satt opp med klart definerte risikobegrensinger for å rendyrke den ønskede kredittrisikoen. Fondet har et nordisk fokus, noe som gir et større investeringsunivers enn kun det norske. Bransjesammensetning Holberg Kreditt per november 2016:

Bransjesammensetning Holberg Kreditt desember 2016

Den samlede avkastningen i perioden har vært like i underkant av 30%, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 5,2% (pr.141216). De første årene leverte fondet en (unormal) stabil og høy avkastning, nærmest som et pengemarkedsfond. Høsten 2015 og starten av 2016 har vært tilsvarende unormalt ustabile mye grunnet den kraftige nedturen i oljerelaterte selskaper. Til tross for oljenedturen har Holberg Kreditt, med sitt nordiske fokus, levert en solid utvikling til glede for våre langsiktige kunder.

Avkastning Holberg Kreditt siden oppstart2

Da Holberg Kreditt ble lansert i 2011 var pengemarkedsrenten (3 mnd. NIBOR) 2,9% mens den i dag er kun 1,1%. Det kraftige rentefallet har ført til at forventet avkastning på alle renteprodukter er redusert, ikke minst for bankinnskudd som i dag har svært lave betingelser. I en relativ vurdering bør Holberg Kreditt med dagens løpende rente på 4,75% (pr.141216) være et attraktivt alternativ for de som ønsker høyere avkastning enn hva tradisjonelle renteprodukter kan tilby.
Historisk avkastning per 15. desember 2016:

 Kreditt 151216 avkastning

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.