Holberg Kreditt runder 2 milliarder

10. juni 2013

For å kunne gi investorene en god mulighet for å delta i kredittobligasjonsmarkedet startet Holberg Fondene obligasjonsfondet Holberg Kreditt 15. desember 2011.


Holberg Kreditt har blitt møtt med stor interesse fra både institusjonelle kunder og privatpersoner. I disse dager passerer fondet 2 milliard kroner i forvaltningskapital, noe som gjør fondet til det raskest voksende fond Holberg Fondene noen gang har startet. Fondet forvaltes av Roar Tveit og Gunnar Torgersen. I tillegg har våre aksjeforvaltere en viktig rolle som diskusjonspartnere på selskapsspesifikke ting.

Det nordiske kredittobligasjonsmarkedet er i sterk vekst. Bedriftene utsteder obligasjoner for å sikre alternative finansieringskilder til bank. For investorene er dette gode og interessante nyheter. I en periode med svært lave pengemarkedsrenter gir kredittobligasjoner en mulighet for en meravkastning i forhold til bankinnskudd og pengemarkedsfond.

Fondet investerer i obligasjoner med en kredittrating på B eller bedre. Gjennomsnittskvaliteten på porteføljen er BB. Ved å investere i fondet får investorene tilgang til en bred portefølje av obligasjoner i denne risikoklassen. Per i dag utgjør porteføljen i underkant av 40 obligasjoner med en aktiv holdning til sektorerspredning.

Fondet ga i 2012 en avkastning på ca. 9,8%* noe som er høyere en hva man kan forvente over tid. Utviklingen så langt i 2013 er en oppgang på 3,8%. Fondets løpende avkastning (effektiv rente) er p.t. ca. 5,25%*.

Detaljer og mer informasjon om Holberg Kreditt.

* Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning.