Holberg Norge

9. februar 2017

Lavrentesituasjonen, bedring i oljepris gjennom året og vedvarende gode priser på en stadig voksende fiskeeksport gav et godt 2016 for Oslo Børs. For Holberg Norge ble det også et godt år med 28% avkastning til fondets kunder i fjor.


-Vi mener det er viktigere å investere i de riktige selskapene enn å velge sektor, og dette tror vi også vil gjøre seg gjeldende i 2017 sier forvalter Robert Lie-Olsen. Det er ikke viktig om Oslo Børs er i all-time-high eller ikke, det bør jo børsen stadig vekk være. Det som betyr noe er i hvilken grad verdiene aksjemarkedet setter på de enkelte selskapene står i forhold til inntjeningen og kontantstrømmen fremover.

- Holberg Norge har en aktiv andel på 73%, som er den høyeste av samtlige Norge-aksjefond på Oslo Børs (Bloomberg). Lønnsomhet og prising er essensen i vår arbeidsmetodikk sier forvalter Tony Fimreite.

- Vi har gjort en rekke tilpasninger for porteføljen i fondet gjennom de siste årene og den er nå mer spisset, mer likvid, har lavere pris/bok og sterkere forventet inntjeningsvekst enn markedet generelt. Vi investerer i kvalitetsselskap i netto kontantposisjon eller med moderat gjeldsgrad sier forvalter Lie-Olsen, og porteføljen i fondet består nå av 25 børsnoterte selskaper.

Jaktregler Holberg Fondene2

Forvalterne fokuserer på det langsiktige potensialet til selskapene for konkurransekraft, markedspotensial, ledelsens evner til å utnytte kommersielle fortrinn samt verdsetting og aksjonærbevissthet.

-Investeringene er langsiktige, selskapsfokuserte og uavhengig av indeks. Lønnsomhet og prising er essensen i arbeidsmetodikken sier Fimreite, og porteføljen til Holberg Norge reflekterer hvilke selskaper vi mener har en attraktiv prising i dagens marked.

Hva som er fokus i markedet endrer seg stadig og det er svært vanskelig å vite på forhånd hva neste tema blir. Rådet fra forvalterne er å investere langsiktig fremfor å prøve og være smartere enn markedet på kort sikt.

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Kilde bilde: ose.no