Ny og bedre ordning for privat sparing til pensjon

15. mai 2017

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen betydelige endringer i ordningen for skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS).


-Dette er en gledelig nyhet for alle nordmenn som ønsker å spare mer til egen pensjon. Endringene vil gjøre denne ordningen svært mye gunstigere for den enkelte sparer, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Lik skattesats på innskudd og uttak
Forslaget, som er en oppfølging av Sundvolden-erklæingen, innebærer at det innføres lik skattesats ved innskudd og uttak i ordningen. I dagens ordning blir uttak fra ordningen ved pensjonsalder skattlagt som pensjonsinntekt. Med en ny ordning vil dermed den maksimale effektive skattesatsen på uttak reduseres fra 43,6 % til 24 % med skattesatsene som gjelder for 2017.

Den nye ordningen skal fortsatt være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, og det vil ikke være noe tak for samlet sparing. I tillegg økes grensen for maksimal sparing fra 15.000 til 40.000 kroner i året.

Skal gjelde fra inntektsåret 2017
Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift og finansdepartementet tar sikte på å sende et forslag på høring i løpet av våren 2017. Endringene er foreslått gjort gjeldende allerede fra inntektsåret 2017.

Kilde: VFF