Uroligheter i USA, oljerisiko og veien videre for nordiske høyrenteobligasjoner

26. september 2014

Holberg Kreditt ble lansert i slutten av 2011 og har fått en god mottagelse med jevn tilflyt av kapital, fondet har nå passert 4,6 milliarder i forvaltingsvolum. Vi har tatt en markedsprat med Roar Tveit, ansvarlig forvalter Holberg Kreditt.Vi hadde en urolig periode i det amerikanske høyrentemarkedet i august. Hva var forklaringen på dette og hvordan vurderer du dette opp mot det nordiske markedet?

Urolighetene var i stor grad knyttet til geopolitisk risiko i konflikten i Ukraina, samt signaler fra FED om tidligere oppjustering av rentebanen. Store innløsninger i amerikanske høyrentefond var med på å trekke ned prisene på høyrenteobligasjoner. I denne perioden så vi amerikanske høyrentefond falle ca 2% i kurs. Denne kursreaksjonen smittet i liten grad over på de nordiske kredittmarkedene. Vi ser imidlertid at det har rammet likviditeten i mindre utstedere med svak kredittkvalitet. Med andre ord er den delen av det nordiske markedet som ble ”rammet” av uro i stor grad selskaper som ligger utenfor Holberg Kreditt sitt investeringsmandat.

Det har vært mye fokus på oljeinvesteringer og kostnadskutt innen oljenæringen. Hvordan påvirker dette Holberg Kreditt sine investeringer?

Oljerelatert industri utgjør en stor andel av det norske høyrentemarkedet. Dersom aktivitetsnivået går ned samtidig som oljeprisen svekker seg kan dette få effekter i markedet. Når oljesektoren utgjør en så stor andel av markedet er det viktig å tenke på hvordan man tar oljerisiko i et nordisk høyrentemandat.
Dersom vi ser på verdikjeden innen oljerelatert industri liker vi bedre de selskapene som ligger sent i verdikjedene, og gjerne obligasjoner med kortere løpetid (under 3 år). I disse selskapene er visibiliteten i kontantstømmene bedre enn det vi ser i den mer sykliske delen av oljerelatert industri (se figur under).
I den grad aksjemarkedet er en ledene indikator for hva som vil skje i obligasjonsmarkedet kan vi se at kursen på enkelte selskaper tidlig i verdikjeden, som vi ikke er investert i, har falt over 50% hittil i år. Mens "oljeandelen" av det norske høyrentemarkedet utgjør omlag 60% har Holberg Kreditt i underkant av 30% eksponering mot oljerelaterte selskaper.

Kredittsidenoppstart


Hva vil vestens varslede sanksjoner mot Russland bety for nordiske obligasjonsutstedere?


Det er særlig Seadrill og North Atlantic Drilling som har vært i fokus. Markedet er bekymret for hva som vil skje med de inngåtte kontraktene selskapene har med russiske motparter. Det er i dag usikkert hva som blir følgende for selskapene, aksjonærer og obligasjonseierne. Prisen på lange obligasjoner (USD) i disse selskapene har falt betydelig.

Hvordan ser dere på fremtidsutsiktene for høyrenteobligasjoner de nærmeste årene?

De siste årene har vært preget av store emisjonsvolumer og fallende kredittrisikopremier. Kurssvingningene i dette markedet har vært unormalt lave. Vi tror at emisjonsvolumet fortsatt vil være høyt fremover, men at det vil være høyere volatilitet i denne aktivaklassen. Det bør man kanskje forvente i andre aktivaklasser også.
Dersom man legger ratingbyråenes anslag for forventet tap de neste årene til grunn ser det bra ut. Det forventes lite tap de neste årene. En eventuell stigning i pengemarkedsrenten vil nærmest være en fordel for vår portefølje da rentebindingen er så kort som 0,25 år. Mens avkastningsmulighetene i andre rentealternativ, som bankinnskudd og pengemarkedsfond, stadig blir lavere finner vi fortsatt gode mulgheter for god risikojustert avkastning i det nordiske høyrentemarkedet. Vi mener at vår portefølje har en god sektormessig diversifisering og er godt posisjonert for å takle både opp- og nedturer i markedet de kommende årene avslutter Roar Tveit.