Vendepunkt for vekstmarkedene i andre kvartal?

19. august 2014

Andre kvartal 2014 ble det første på seks kvartaler hvor den brede vekstmarkeds-indeksen outperformet verdensindeksen. Kan dette være et vendepunkt etter en lengre periode med svakere utvikling for vekstmarkedene relativt til modne markeder? Vi har tatt en sommerprat med Leif Anders Frønningen, ansvarlig forvalter for Holberg Rurik.


38% av Holberg Ruriks portefølje er investert i afrikanske vekstmarkeder, 33% er investert i Asia, 5% er investert i Latin-Amerika, mens de resterende 24% er investert innenfor EMEA regionen. Mange av spørsmålene vi får er imidlertid rettet mot fondets eksponering i Russland.

Har dere gjort noen tilpasninger i porteføljen som følge av den urolige situasjonen i Russland? Og hvordan påvirkes porteføljeselskapene i Rurik av sanksjonene som er innført mot landet?
Konflikten mellom Russland og Ukraina/EU er utvilsomt utfordrende. Vi har tatt ned eksponeringen vår i Russland gjennom året og har i dag 16% av porteføljen investert i russiske selskaper. Vi har her utvilsomt tatt på oss en betydelig politisk risiko. Samtidig så er det i ”kriser”, når så å si alle fokuserer på nedsiden, at også oppsiden og det fremtidige avkastningspotensialet er størst.

Det er også viktig å påpeke at den totale risikoen vi har påtatt oss i Russland dempes i form av høy kvalitet på selskapsnivå kombinert med svært attraktive verdsettelser. Russland utmerker seg i dag som det rimeligste aksjemarkedet i verden og prises med en rabatt på 60% mot øvrige vekstmarkeder.

Så ”bottom up” fremstår alle våre russiske porteføljeselskaper som «Strong Buys».  De kjennetegnes videre med sterke industriposisjoner, til dels unike forretningsmodeller, høy lønnsomhet og solide utsikter for langsiktig strukturell vekst. Sanksjonene som er innført så langt har også en begrenset innvirkning på den operative driften til de respektive selskapene.

Hva tror dere om den videre politiske utviklingen i Russland?
Vi er ydmyke i forhold til å spå den videre utviklingen, og vi er forberedt på at den høye politiske risikopremien på russiske aktiva vil vedvare en stund. Men samtidig vil vi påpeke at det er tette handelsbånd mellom EU og Russland. Begge parter, og spesielt Russland, har dermed fryktelig mye å tape på et scenario med eskalerende sanksjoner (ex. i siste instans en full utfrysning av Russland), og vi tror derfor at dette vil unngås. Forhåpentligvis vil også den siste runden med sanksjoner fra EU virke disiplinerende i forhold til hvordan Russland velger å opptre i fortsettelsen.
Det har vært mye fokus på politisk risiko i vekstmarkedene i år. Vil dere si at den politiske risikoen i vekstmarkedene har økt?

Oppfatningen blant mange er at den har økt og da spesielt som følge av konfliktene i Midt-Østen og Russland/Ukraina. Vi mener imidlertid at bildet er mer blandet.
Ved inngangen til 2014 pekte mange på politisk usikkerhet som en risikofaktor, da en rekke vekstmarkeder kom til å gjennomføre politiske valg i løpet av året. En rekke av de respektive valgene er nå gjennomført. I Sør-Afrika og Tyrkia vant henholdsvis ANC (Zuma) og AKP (Erdogan) som ventet. Mens valget i India overrasket i positiv forstand ved at Nerandra Modi og hans BJP parti vant med den største marginen på over 30 år og sikret seg rent flertall i det indiske parlamentet. Valgseieren til den næringslivsvennlige presidentkandidaten Joko Widodo i Indonesia har også blitt godt mottatt av markedet. Både det indiske og indonesiske markedet kan vise til en oppgang på rundt 30% i år. En rekke vellykkede valg har i så måte bidratt til å ”de-riske” det politiske bildet i deler av vekstmarkedssfæren i løpet av året.

Etter gjennomførte valg kan også et nytt grunnlag for vekstfremmede reformer legges. Land som Kina og Mexico har lansert omfattende reformprogrammer, og India og Indonesia ventes nå å følge i deres fotspor.

En rekke nye asiatiske selskaper har kommet inn i porteføljen i løpet av 2014. Hvorfor disse landene og hvilke typer selskaper er tatt inn?
33% av porteføljen er nå investert i Asia, og blant landene som er tatt inn finner vi ”nye asiatiske vekstmarkeder” som Indonesia, Filippinene og Vietnam. Samtlige tre land utmerker seg blant de raskest voksende økonomiene i verden og ventes å levere en årlig økonomisk vekst i området 5% til 7% over de neste tre årene. I likhet med de afrikanske vekstmarkedene i Rurik befinner også samtlige tre land seg i en tidlig del av sin vekstfase, og kan på mange måter sies å være der BRIC landene var for 10 til 20 år siden.

I forhold til selskapsutvelgelsen har vi posisjonert oss innen finans og konsum for å ta del i økningen i den innenlandske etterspørselen i de respektive landene. Det er også verdt å nevne at selskapsstørrelsen og størrelsen på kapitalmarkedene i disse landene er betydelig mindre enn i de mer tradisjonelle asiatiske vekstmarkedene. Dette gir oss et betydelig konkurransefortrinn som en noe mindre indeksuavhengig aktør. Det vil si, det gir oss mulighet til å plukke opp kvalitetsselskaper som er lavt verdsatt i forhold til det selskapene sin industriposisjon, forretningsmodell, lønnsomhet og strukturelle vekstutsikter skulle tilsi. I så måte ivaretar utvidelsen fondet sine komparative fortrinn, samtidig som landrisikoen i fondet har blitt redusert (økt diversifisering).

Hvordan vurderer dere utsiktene for Holberg Rurik fremover?
Først halvår har vært utfordrende, da utviklingen til en rekke vekstmarkeder har vært drevet av politiske hendelser (dvs. økning og reduksjon i politiske risikopremier). Det som gjør oss optimistisk på fortsettelsen er den solide operative utviklingen i porteføljeselskapene i perioden. De utmerker seg, som før, med bedre vekstutsikter, høyere lønnsomhet og en lavere verdsettelse enn markedet forøvrig.

Samlet kan porteføljeselskapene i Holberg Rurik vise til en egenkapitalavkastning på i overkant av 21%, en inntjeningsvekst på 18% og en utbytteavkastning på i underkant av 4%. Porteføljen prises videre til en P/E på 9,3 for inneværende år og 7,9 på neste års inntjening. Den attraktive verdsettelsen kombinert med den høye verdiskapningen i porteføljeselskapene gjør oss sterk i troen på en solid utvikling for Holberg Rurik i årene som kommer.