Etiske grunnverdier

Holberg Fondene søker å skape høyest mulig avkastning til fondenes andelseiere gjennom å investere i selskaper med solid, langsiktig og bærekraftig verdiskapning.

En bærekraftig forretningsmodell må drives i samsvar med samfunnets krav til sosiale og miljømessige forhold. Dette innebærer at selskapenes ledelser må ha evne og vilje til å gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse av dette i et langsiktig perspektiv.

Som en integrert del av vår investeringsprosess etterstreber vi å avdekke om selskaper drives i tråd med allmenne etiske normer eller utnytter knappe miljøressurser, som bryter med bærekraft og langsiktighet.

I praksis kan det være krevende å sette en entydig grense for hvilke selskaper som ansees å være bærekraftige på lang sikt og hvilke selskaper som bør ekskluderes av etiske hensyn. I Holberg Fondene synes vi det er viktig og riktig at dette ansvaret bæres av den som tar investeringsbeslutninger. Dette sikrer et tydeligere ansvar og klarere refleksjoner og vurderinger gjennom investeringsprosessen.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har nedfelt egne etiske retningslinjer for forvaltningen. Etikkrådet er et selvstendig og uavhengig råd som overvåker og vurderer om investeringer i enkeltselskaper er i strid med gjeldende etiske retningslinjer. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, angir retningslinjer for etikkrådets arbeid.

Selskaper som blir ekskludert av SPU på etisk grunnlag vil umiddelbart også bli utelukket fra Holberg Fondene.