Holberg Kredit SEK (A)

Kurs
109,14

I år
1,76%

Pr. 12. juli 2018

Holberg
Kredit SEK (A)

Fonden investerar sina medel i andelar i mottagarfondföretaget Holberg Kreditt. Mottagarfondföretaget Holberg Kreditt investerar i räntebärande värdepapper i ett antal olika branscher/sektorer med olika kreditkvalité. Fonden investerar i värdepapper där utställaren har ett kreditkvalité motsvarande minimum B-. Placering i obligationer där utställaren efter investeringstidpunkten bedöms ha lägre kreditkvalité enn B- och placering i aktier, får maximalt utgöra 20 % av fondens totala förvaltningskapital. Fondens huvudsakliga investeringsområde är Norden. Fondens genomsnittliga löptid på underliggande investeringar skall vara max. 3 år. Fondens ränterisk är begränsad till max 1 år. Holberg Kreditt använder ränte- och valutaderivat, förväntad risk och avkastning på fondens underliggande värdepappersportfölj reduceras som en följd av dessa derivatplaceringar. Fonden är denominerad i SEK. Andelsklass A är ackumulerande.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 12. juli 2018

Avkastning pr. 12. juli

Avkastning pr. 12. juli Fonder
Sedan start 2,34%
I år 1,76%
Sista 12 månader 3,29%
Sista 3 år 2,19%
Sista 5 år -
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Roar Tveit

Roar
Tveit

Portföljförvaltare ränta
Läs mer om Roar
Gunnar J. Torgersen

Gunnar
Torgersen

Investeringsdirektør, portföljförvaltare ränta
Läs mer om Gunnar

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

0,95

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

sek Min. 100

Förvaltningskapital

SEK 7 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens startdatum

1. oktober 2014


Senast ändrad 19. juni 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.