Attraktivt alternativ til bankkonto

sparegris2
sparegris2
24. august 2016

Med dagens lave rentenivå får du etter skatt og inflasjon ingen avkastning på pengene i banken. Med en avkastning på 1,7% siden nyttår (pr. 230816) i Holberg Likviditet er det mange som velger dette pengemarkedsfondet som alternativ til bankinnskudd.


Inflasjonen har siste året vært 3,2% og en typisk innskuddsrente ligger i dag på godt under halvparten av det. Selv om renten bankkonto gir er positiv, vil skatt og inflasjon føre til at pengene taper seg i verdi på konto. 

Et attraktivt alternativ er å flytte sparepengene til pengemarkedsfond. Pengemarkedsfond er det som ligner mest på bankinnskudd, og har lav risiko. Pengemarkedsfond er også svært likvide, og pengene er lett å få ut igjen raskt om det blir behov for det. Avkastningsmessig kan man forvente fra en halv til en hel prosent mer i årlig avkastning enn bankkonto. 

Holberg Likviditet har vokst kraftig og runder snart 7 mrd. i forvaltningskapital, effektiv rente for de neste 12 måneder er 1,5% (pr. 230816).

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.