Innkalling til andelseiermøte i Holberg Global og Holberg Rurik

24. november 2017

Forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer i ovennevnte fond forvaltet av Holberg. Fondenes andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.


Bakgrunnen for ønsket om vedtektsendringer er:

I. Endring av forvaltningshonorar i Holberg Global A og Holberg Rurik A. Eksisterende forvaltningshonorar i fondenes A- klasser er 1,0 % fast forvaltningshonorar med tillegg av resultatbasert forvaltningshonorar. For større forutsigbarhet og transparens i fondenes forvaltningshonorar ønskes dagens variable kostnad erstattet med kun fast forvaltningshonorar. Fast forvaltningshonorar ønskes endret til 1,5 % p.a. i Holberg Global A og 2,0 % p.a. i Holberg Rurik A uten tillegg av resultatbaserte forvaltningshonorarer.

II. Dersom andelseierne i Holberg Global A og Holberg Rurik A stemmer for endringen under punkt I), foreslås andelsklasse B strøket ettersom behovet for denne andelsklassen faller bort. Andelseierne i andelsklasse B vil bli flyttet til andelsklasse A ettersom forvaltningshonoraret i denne andelsklassen blir lavere enn i eksisterende B-klasse.

III. Innføre tegningskostnad som mekanisme for å kunne begrense forvaltningskapitalen i Holberg Global og Holberg Rurik om fondene skulle bli større enn det som anses optimalt for det enkelte fonds investeringsunivers og investeringsfilosofi. Eventuell tegningskostnad vil i slike tilfeller tilfalle fondet.

Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Holberg.

Det innkalles herved til andelseiermøte 8. desember 2017 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Lars Hilles gate 19 (8. etasje) i Bergen.

Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet må gi beskjed om dette til forvaltningsselskapet. Vennligst benytt vedlagte svarslipp. Påmelding må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 6. desember 2017. Andelseiere kan alternativt avgi forhåndsstemme eller gi stemmefullmakt. Vennligst benytt vedlagte skjema. Forhåndsstemmer og stemmefullmakter må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 6. desember 2017.

På andelseiermøtet gir hver andel én stemme. Andelseiers gjeldende antall andeler pr. 6. desember 2017 er avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet. Nominee (forvalterregistrering) som avgir stemme har selv ansvaret for at nødvendige fullmakter fra de underliggende andelseierne foreligger.

Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må ha stemt for vedtektsendringene for at endringene skal bli godkjent og gjennomført. Resultatet av andelseiermøtet vil bli offentliggjort på forvaltningsselskapets hjemmeside www.holbergfondene.no så snart som mulig etter avholdt andelseiermøte.

Dersom andelseiermøtet godkjenner forslaget til vedtektsendringer, sender forvaltningsselskapet søknad til Finanstilsynet for godkjennelse. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge i begynnelsen av 2018. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene og vedtektsendringene er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at informasjon om dette legges ut på forvaltningsselskapets hjemmeside, www.holbergfondene.no, så snart som mulig etter at Holberg har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. I informasjonen som legges ut på hjemmesiden vil dato for gjennomføringen av vedtektsendringene fastsettes.

Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning i perioden mellom offentliggjøring og inntil 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes. Utover vedtektsendringene kan ikke andelseiermøtet treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Vedlagt følger en nærmere beskrivelse av vedtektsendringene, og en begrunnelse for hvorfor Holberg anser at disse er i andelseiernes interesse.

Med vennlig hilsen
Styret i Holberg Fondsforvaltning AS

Innkalling til andelseiermøte i Holberg Global og Holberg Rurik
Forslag til vedtekter Holberg Global
Forslag til vedtekter Holberg Rurik