Innkalling til andelseiermøter i Holberg Fondene

4. mars 2019

Det innkalles herved til andelseiermøter 21. mars 2019 kl. 15:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Lars Hilles gate 19 (8. etasje) i Bergen.


Agenda valgmøte

 

  1. Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

  2. Gjennomgang av årsberetning og revisors beretning for Holberg Fondene

  3. Valg av 1 andelseierrepresentant til styret i Holberg Fondsforvaltning AS

  4. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere

     

Formalia knyttet til valgmøtet

 

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. 

Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

 

Påmelding sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS¸ Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen, Telefaks 55 21 20 01, E-post: post@holbergfondene.no innen torsdag 14. mars 2019.

  

Med vennlig hilsen

Holberg Fondsforvaltning AS 

 

Per Magne Bårdsgjerde

Styrets leder