LCR og kapitalvekt - virkning for våre fond

22. oktober 2014

Ny kapitalkravsforskrift


Holberg OMF - LCR godkjent, 10% kapitalkrav og deponerbart i Norges Bank
Endring i regelverk - hva blir virkningen for våre fond?

Med virkning fra 30. september 2014 trer det i kraft en ny forskrift som omhandler risikovekter ved beregning av bankers kapitaldekning. Den nye forskriften baserer seg på et det sentrale EU-regelverket (CRD IV/CRR) og gjelder kun for banker.

Den viktigste endringen er knyttet til vekting av senior bankobligasjoner ved beregning av kapitalvekt. Der alle senior bankobligasjoner tidligere hadde samme kapitalvekt, er det nå innført et system som tar utgangspunkt i bankens offisielle kredittrating.

Kredittrating fra AAA til AA-  havner nå i risikoklasse 1, mens A+ til BBB- er risikoklasse 2. For å beholde en kapitalvekt 20 % på senior lån kreves det at lånet er i risikoklasse 1. For risikoklasse 2 er kapitalvekten nå 50 %.

Regelverket får en noe spesiell virkning i det norske markedet, ettersom et stort antall banker ikke har offisiell rating. Banker uten offisiell rating  følger ratingen til landet de er hjemmehørende i. Norske uratede banker havner da i risikoklasse 1, med kapitalvekt 20 %, som følge av Norges AAA rating.

For de bankene som bruker 20-vektede fond i sin likviditetsstyring kan det være relevant å vurdere ny kapitalvekt opp i mot forventet avkastning. OMF i risikoklasse 1 fortsetter med kapitalvekt 10.

Konsekvensene for bank- og forsikringskunder i våre fond vil være forskjellig.  Holberg Likviditet  påvirkes i liten grad. Holberg Likviditet 20 vil fortsatt ha kapitalvekt 20 % for pensjonskasser og forsikringsselskaper, men ikke for banker. Holberg OMF vil fortsatt ha kapitalvekt 10 % for alle.

LCR
Norske banker er nå i gang med nytt format på rapportering av likviditetssituasjonen. Rapporteringen er basert på et nytt felles europeisk regelverk. I grove trekk innebærer dette at bankenes beholdning av likvide midler må økes, og at kvaliteten på likvide eiendeler skal bli høyere.

I påvente av det endelige regelverket fra Eurokommisjonen og Baselkomitèen, har finanstilsynet i Norge gjort sine tolkninger av hvilke eiendeler som kan benyttes i rapporteringen.

Likvide eiendeler deles inn i tre kategorier som litt forenklet ser slik ut:
Nivå1: - Statsobligasjoner og innskudd i sentralbank
Nivå 2A: - Kommuneobligasjoner, store industriobligajonslån med svært høy rating og OMF-lån med rating bedre enn AA- og min NOK 2 mrd. utestående.
Nivå 2B: Andre svært likvide eiendeler. 

Det har de siste månedene vært klare forventninger om at OMF-lån større enn NOK 4 mrd. skal bli inkludert i Nivå1. Dette er foreløpig uavklart.

LCR - Rapportering
I forbindelse med at bankene er i gang med likviditetsrapportering på nytt format, har vi sett nærmere på hvilken rolle fond kan ha i denne sammenhengen.

Sett fra vårt ståsted er det inntil videre mest aktuelt å benytte fond som representant for ”Nivå 2A eiendeler”. Kravet som Finanstilsynet stiller til dette, er at fondet utelukkende skal investere i ”Nivå 2A eiendeler”. Fondets kontantandel trekkes i fra den markedsverdi som innrapporteres.

På skjema for innrapportering av likvide eiendeler post. 1.4.3 er det lagt opp til at fond som er kvalifiserte kan rapporteres.

Inntil videre er kriteriet for at fond kan benyttes at fondsforvaltningsselskapet informerer sine kunder om at fondet utelukkende er investert i godkjente eiendeler. Når endelig regelverk er etablert, vil det bli krav om at fondets vedtekter og prospekt endres iht. nytt regelverk.

Holberg OMF er nå tilpasset til bruk på Nivå 2 A og har alle sine investeringer i OMF-lån som har rating AA- eller bedre, og samtidig er større enn NOK 2 mrd.
Holberg OMF ble etablert i november 2011.
Fondet har i dag en forvaltningskapital på ca. 1,6 milliarder NOK og har levert en konkurransedyktig avkastning siden oppstart. Fondet består i dag av ca. 20 lån som alle er godkjent på nivå 2A i LCR rapporteringen. Fondet har en rentedurasjon på 0,1 og en kredittdurasjon på 2,7 (data pr. 31.10.14)

Presentasjon av Holberg OMF