Frister

 • AKSJESPAREKONTO
  Det vil kunne være avvikende tidspunkt for når kunde får sluttkurs for aksjefond som handles gjennom aksjesparekonto i forhold til det tidspunkt som fremgår av det respektive aksjefonds informasjon.
   
 • TEGNING AV ANDELER
  Dersom Holberg Fondene skal belaste tegningsbeløpet, må tegningsblanketten være mottatt hos oss innen kl. 09:30 (norsk tid) for å få kurs samme virkedag for alle fond, med unntak av Holberg Rurik og Holberg Triton der tegningsfristen er kl. 09:30 (norsk tid) for å få kurs påfølgende virkedag. 
  Dersom du selv overfører tegningsbeløpet, må tegningsblankett være mottatt hos oss før kl. 12:00 (norsk tid) og tegningsbeløpet være valutert fondets konto samme virkedag for å få kursdato den dagen, med unntak av Holberg Rurik og Holberg Triton der tegningsblankett må være mottatt hos oss før kl. 15:00 (norsk tid) og tegningsbeløpet være valutert fondets konto samme virkedag for å få kursdato påfølgende virkedag. Legitimasjonskontroll må være foretatt for at tegning skal gjennomføres.

 • INNLØSNING AV ANDELER
  Ved innløsning av andeler må innløsningsblankett være Holberg Fondsforvaltning AS i hende innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs gjeldende virkedag, med unntak av Holberg Rurik og Holberg Triton der fristen for innløsning er kl 15:00 (norsk tid) for å få kurs påfølgende virkedag.

 • FONDSBYTTE
  Blankett må være Holberg Fondsforvaltning AS i hende innen kl. 12:00 (norsk tid) for at byttet skal gjennomføres til samme virkedags kursfastsettelse. Ved fondsbytter til eller fra Holberg Rurik og Holberg Triton må melding om byttet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen kl. 15:00 (norsk tid) for at byttet skal gjennomføres til neste virkedags kursfastsettelse.
  Innløsning i forbindelse med bytte av fond blir ansett som en skattemessig realisasjon. Ved reinvestering mellom fond blir beløpet som innløses overført direkte til det fond det tegnes i.